Miko?ów chce w PKP wykupi? kursy do Katowic

25.11.2008

Tagi: kolej, prasa – Doda?: Marek Borys

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 25.11.2008 r.


Miko?ów jest pierwszym miastem w naszym regionie, które chce bezpo?rednio od PKP Przewozy Regionalne kupi? dodatkowe kursy poci?gów do Katowic. - Remont torów si? sko?czy, a wtedy poci?g pojedzie 20 minut, a autobus dalej b?dzie wlók? si? godzin? - t?umacz? w magistracie.


Czy niespe?na 40-tysi?czny Miko?ów zrewolucjonizuje podej?cie do komunikacji w naszej aglomeracji? Miasto jest pierwszym, które powa?nie zastanawia si? nad inwestowaniem z miejskiej kasy w poci?gi, zamiast tylko w przepe?nione autobusy. "Gazeta" dowiedzia?a si?, ?e gmina chce kupi? bezpo?rednio od PKP Przewozy Regionalne kilkana?cie dodatkowych kursów do Katowic. - Jeste?my ju? po pierwszych rozmowach z kolejarzami - przyznaje Adam Putkowski, zast?pca burmistrza miasta.

Miko?ów le?y przy jednej z najwa?niejszych tras kolejowych Rybnik - Katowice. Dla mieszka?ców to jednak s?abe pocieszenie, bo ogóle z tego nie korzystaj?. Poci?gi z Miko?owa do Katowic je?d?? dzi? ?rednio co dwie godziny, a przed po?udniem jest nawet trzygodzinna przerwa. Jakby tego by?o ma?o, do 28 listopada z powodu remontu torów na odcinku od Orzesza do Piotrowic ruch pasa?erski w ogóle jest zawieszony i poci?gi kursuj? okr??n? tras? przez Tychy.

Ale w?adz miasta nie zniech?caj? nawet te k?opoty. W magistracie przekonuj?, ?e wielu pasa?erów z konieczno?ci wybiera przepe?nione autobusy i wola?oby je?dzi? poci?gami. - Gdyby je?dzi?y cz??ciej, to sporo ludzi w ogóle zrezygnowa?oby z autobusów, które potrafi? sta? w korkach nawet godzin?. Tymczasem poci?g pokonuje t? tras? w 20 minut. Nie trzeba t?umaczy?, co jest wygodniejsze - przekonuje burmistrz Putkowski.

Dlatego miasto chce, aby na trasie z Miko?owa do Katowic ju? wiosn? przysz?ego roku pojawi?o si? 28 dodatkowych poci?gów dziennie (po 14 w ka?d? stron?). W godzinach szczytu, gdy studenci i uczniowie doje?d?aj? do katowickich szkó? i uczelni, mia?yby kursowa? ?rednio co 15 minut, niezale?nie od je?d??cych ju? przez Miko?ów poci?gów z Rybnika. - My?limy o stworzeniu prawdziwej kolej podmiejskiej - przekonuje Putkowski.

W?adze Miko?owa obliczy?y ju?, ?e uruchomienie dodatkowych kursów kosztowa?oby na pocz?tek co najmniej 2 mln z?. Dla gminy tej wielko?ci co Miko?ów to du?o, ale miasto jest gotowe wy?o?y? je?eli nie ca?o??, to przynajmniej cz??? potrzebnych pieni?dzy. - Liczymy, ?e pomo?e nam marsza?ek, ale nie jest tak, ?e od razu wyci?gamy r?ce po pieni?dze. Wiemy, ?e nasz pomys? powiedzie si? tylko wtedy, je?eli sami sfinansujemy przynajmniej cz??? dodatkowych kursów. Teraz przecie? te? dok?adamy do autobusów, a efekt jest daleki od oczekiwa? mieszka?ców - t?umaczy zast?pca burmistrza. Nie ukrywa, ?e je?eli eksperyment si? powiedzie, to gmina zrezygnuje z dofinansowania cz??ci autobusów do Katowic.

W najbli?sz? ?rod? w?adze Miko?owa maj? spotka? si? z przedstawicielami ?l?skiego Zak?adu Przewozów Regionalnych, by ustali? pierwsze szczegó?y. - Trzeba rozwi?za? wiele problemów, chocia?by dok?adnie zaplanowa? ruch dodatkowych poci?gów. Ale pomys? bardzo nam si? podoba. Je?eli uda si? porozumie? z w?adzami Miko?owa, to tym ?ladem mog? pój?? te? inne gminy - przekonuje Jaros?aw Ko?odziejczyk, zast?pca dyrektora ?l?skiego Zak?adu Przewozów Regionalnych.

Pomys? podoba si? te? Piotrowie Spyrze, cz?onkowi zarz?du województwa ?l?skiego, który obiecuje, ?e b?dzie przekonywa? marsza?ka, by pomóg? miko?owskim samorz?dowcom. - ?atwiej jest podj?? decyzj? o dofinansowaniu jakiego? przedsi?wzi?cia, je?eli nie wyk?ada si? pieni?dzy samemu - przyznaje Spyra.

« Poprzedni tekstNast?pny tekst »

Komentarze

Do d?u?szych dyskusji zapraszamy na forum.

Grzegorz78 napisa?(a):

Wiecie przez lata je?dzi?em na trasie Katowice-Katowice Piotrowice autobusami linii 653 i 37. Zawsze je?dzi?y steasznie przepe?nione. Uwa?am, ze to dobry pomys? wruchomic poci?g z KAtowic do Miko?owa, tylko ma to jedn? wad?. Jest na tej trasie bardzo niewiele stacji i znaczna wi?kszo?c pasa?erów i tak b?dzie musia?a kontynuwac jazd? autobusami Komunikacji miejskiej. Jak na szybkie po??czenie obu miast jest to fajne, tylko to by?by tranasport tylko od centrum do centrum. Pozdrawiam

25.11 15:18:27

slowak99 napisa?(a):

Grzegorzu, pami?taj, ?e pasa?erowie mog? wsi??? w autobus te? w centrum Katowic. Idealnie by by?o, gdyby w?adze Miko?owa stworzy? tak?e jeden bilet na autobusy i poci?g, tak jak Tychy. Wtedy mo?e i pozyskaliby nowych pasa?erów...

25.11 17:39:14

adas napisa?(a):

Miko?ów jest w MZK Tychy, wi?c problemu z wspólnym biletem chyba po stronie Miko?owa pewnie nie b?dzie. Gorzej z Katowicami ;)

No i mogliby cz??? pociagów doci?gn?? do ?azisk lub Orzesza (nie wiem czy by?by du?y problem ze zmian? czo?a EN57 w ?aziskach).

25.11 18:17:28

Kapitan Anemo napisa?(a):

Zach?cam w?adze samorz?dowe Gliwic, aby posz?y wzorem Miko?owa i zrezygnowa?y z dotowania linii autobusowej [850]. A w zamian prosz?, by wykupi?y dodatkowe poci?gi osobowe na linii Gliwice - Bytom.

25.11 18:31:04

seiphel napisa?(a):

Powiat Miko?ów przede wszystkim powinien jak najszybciej od??czy? si? od MZK i przej?? pod kuratel? KZK GOP, bo to co si? wyprawia w Miko?owie i okolicy na poziomie organizacji i rozplanowania komunikacji przechodzi jakiekolwiek granice absurdu. Chociazby "skoordynowane" kursy linii Y do linii X, gdzie X odjezdza np. o 15:54, a Y o 15:56 zapewnia przesiadke na X.
KZK przynajmniej mimo wszelkich wad potrafi zorganizowac rozklady w dobry sposob.

25.11 19:20:19

KZKGOP1779 napisa?(a):

@seiphel: to chyba o jakie? inne KZK Ci chodzi.

25.11 21:03:46

wnerwiony pasa?er napisa?(a):

Czy ja dobrze widz?? Wreszcie w?adza jakiego? miasta w GOP publicznie przyzna?a, ?e autobusy s? be, bo stoj? w korkach, za? trakcj? szynow? podró?uje si? wygodniej. Niesamowite!

25.11 21:13:25

zonk napisa?(a):

@seiphel: Witamy pani?, pani Ostroch. :)
Ma pani racj?, Tychy te? powinny w??czy? si? do KZK GOP. No i oczywi?cie zaora? trolejbusy (w ramach solidarno?ci z Gruzj? - tam ju? nic na pr?d nie jedzie).
Pozdrawiamy :)

A PS. do tych co stawiaj? na po??czenia kolejowe - najpierw ATP (bo naprawd? niewielu pasa?erów mieszka przy/ko?o/na dworcu)

25.11 21:52:07

slowak99 napisa?(a):

@Seiphel: Ty mówisz na pewno o KZK GOP? Ty chyba nie mia?e? "szcz??cia" przesiada? si?...

25.11 22:07:59

ff napisa?(a):

Bardzo dobry pomys?. Zlikwidowa? 653 jak najszybciej, a 37 do Miko?owa przerzedzi?. Im mniej KZK GOP dostanie pieni?dzy tym lepiej.

25.11 22:09:52

podlesianin napisa?(a):

No dok?adnie to niesamowita sprawa, ale w Miko?owie zawsze kto? racjonalnie my?la? taka prawda. A co do KZK GOP to ja bym si? tam nie pcha? bo to b?dzie mega wtopa , wszystko wam zlikwiduj? taka prawda. A co do linii 37 to mo?e przy okazji remontu ulicy Grota Roweckiego w Zarzeczu przywróc? t? p?tl? co tam by?a , i ten 37 nie b?dzie ju? powietrza wozi? do Miko?owa.I Miko?ów by te? przez to zaoszcz?dzi? troch? kasy.

25.11 22:11:02

suchy napisa?(a):

@Kapitan Anemo - ja te? zach?cam w?adze Gliwic i kolejnych miast po trasie do Katowic, ?eby posz?y wzorem Miko?owa i zrezygnowa?y z linii 870, a w zamian prosz?, ?eby dogada?y si? z PKP i stworzy?y co? na wzór SKM Gliwice - Katowice na wspólnym bilecie z KZK..

26.11 01:11:54

marian napisa?(a):

Piotrowice si? ciesz?, je?li deklaraje opisane w powy?szym artykule si? sprawdz? poci?gi z Piotrowic do centrum b?d? je?dzi? z cz?stotliwo?ci? 10 min. Oby.

26.11 08:05:06

Seiphel napisa?(a):

@ KZKGOP 1779 & slowak99:

mialem takie szczescie. I zawsze dziwnym trafem wychodzilo dobrze. Co prawda nie podoba mi sie wiele decyzji, w tym wywalenie 810 (zawsze pe?nego), ale rozk?ady w KZK sa naprawde niezle. A naprawde nie jest wielkim problemem zrobic regularnie jezdzace tyskie 29, 45, 36 (które jest na 2/3 trasy dublowane przez a to 688/689, a to 10/37/138/238/292) i linie do ?azisk z Miko?owa, z logicznym uk?adem komunikacyjnym a nie odjazdami w takcie 59-13-32-52-47.

26.11 18:39:43

podlesianin napisa?(a):

Nie powinno by? wcale linii 688 i 653 bo to s? sztuczne twory gdzie KZK GOP traci kas? w potem tnie jak leci.

26.11 19:32:18

Ry?aczek napisa?(a):

688 powinno by? do Kostuchny, z racjonalnym taktem 30/60 spójrz ile osób tym podró?uje a 653 jako uzupe?nienie poci?gu.

27.11 11:24:47

Zdruzgotany pasa?er napisa?(a):

LIKWIDACJA PO?OWY PO??CZE? NA LINII KATOWICE - TUNEL - KOZ?ÓW - S?DZISZÓW - KIELCE... Dzia? Marketingu Ma?opolskiego Zak?adu Przewozów Regionalnych w Krakowie potwierdza t? straszn? informacj?... od 14 grudnia pozostaje tylko 5 par pociagow na tej linii: Katowice 7.48 - Kielce 11.10 (osob)
Katowice 11.40 - Kielce 14.54 (osob)
Katowice 14.38 - Tunel 16.35 (osob) - z tego pociagu w Tunelu po??czenie w
kier. S?dziszowa poc. osob rel Krakow-S?dziszów
Katowice 15.40 - Kielce 18.54 (osob)
Katowice 18.45 - S?dziszów 21.15 (osob)

kierunek przeciwny:
S?dziszów 4.04 - Katowice 6.30 (osob)
Kielce 5.35 - Katowice 9.02 (osob)
Kielce 12.30 - Katowice 15.52 (osob)
Kielce 14.31 - Katowice 18.02 (osob)
Tunel 17.10 - Katowice 19.25 (osob)

27.11 14:05:00

Seiphel napisa?(a):

@ podlesianin:
Akurat 688 ani 653 nie s? sztucznymi tworami. Takimi na przyk?ad z KZK s? dajmy na to 115/615/675/193.
(Co do 193 - chodzi mi o to, ?e na odcinku Katowice - Witosa jest dublowane przez 3 linie).

27.11 17:25:08

Gliwiczanin napisa?(a):

Ta stronka robi si? denna. Nikogo nie interesuje sprawa likwidacji poci?gów ??? Przecie? je?li chodzi o lini? kolejow? nr 62 Sosnowiec G?. - Tunel.. i poci?gi Katowice-Koz?ów/S?dziszów/Kielce to chcia?bym zauwa?y?, ?e przebiega na do?? d?ugim ,bo ponad 40 km odcinku przez obszar dawnego WPK ..Chyba przestan? to miejsce odwiedza?, bo brak echa po jednym szokuj?cym po?cie... Wystarczy poszpera? troch? w necie, ?eby zauwa?y?, ?e ZDRUZGOTANY PASA?ER nie blefuje.

28.11 22:21:12

juurek napisa?(a):

to straszne.

29.11 15:52:45

TP napisa?(a):

Do Gliwiczanina. Albo jeste? taki t?py albo jaki? nieoczytany. Przecie? to jest w?tek o kolei w Miko?owie i o dodatkowych poci?gach do tego miasta a nie o Sosnowcu czy Tunelu!!!

29.11 20:14:52

TomekCh napisa?(a):

@ Zdruzgotany i Gliwiczanin

Wychodzi na to, ?e fakt zamordowania kolejnej linii kolejowej na nikim nie robi ju? wra?enia :)

W województwie ma?opolskim kolej w?a?ciwie przestaje istnie? poza g?ówn? magistral? wschód-zachód...

30.11 10:37:30

ik 280 napisa?(a):

Mo?ecie sobie zach?ca? beton z Gliwic do woli, im od dawna zale?y tylko na budowie dróg i ich urbankowo-solniczkowym pekaemie, wi?c nie b?d? ilkwidowa? osiemsetek. Koleje i tramwaje najch?tniej by ju? dawno zaorali, kiedy? im si? chyba wreszcie uda i Frankiewiczowi znowu wzro?nie poparcie.

30.11 15:56:55

uprzejmy podmiejszczak napisa?(a):

ff, tramwajarzyku drogi, zajmij si? mo?e lepiej kolejnymi obserwacjami jak?e planowej jazdy tramwajów z swojego okna w bloku na Tauzenie, bo twoje pomys?y s? równie (a nawet gorzej!) DEBILNE jak panów z KZK GOP, do których masz wielkie pretensje o pomys?y likwidacji 12 18 itd. Zamilcz wi?c w tematach o których nie masz poj?cia. ?miem pow?tpiewa?, ?e gdyby Bytom chcia? wykupi? dodatkowe kursy PKP relacji Bytom - Katowice grzmia?by? o likwidacji 6/19 i ograniczaniu kursów bany nr 7. A przecie? im mniej pieni?dzy dostanie KZK GOP, tym lepiej! To twoje s?owa! Dzi?kuj? za uwag?.

30.11 20:48:14


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze musz? by? zaakceptowane przed publikacj?. Dzi?kujemy!