Informacje − archiwum

 

15.07.2013 Podwy?ka cen biletów w Taryfie Pomara?czowej

Tagi: bilety, kolej, Koleje ?l?skie, MZK Tychy

Od 15 lipca 2013 r. wzrastaj? ceny biletów w ramach Taryfy Pomara?czowej - umo?liwiaj?cej korzystanie z komunikacji miejskiej w Tychach i po??czenia kolejowego z Tychów do Katowic.


» Czytaj więcej

16.12.2006 Autobusy licz? pasa?erów

Tagi: tabor, PKM Sosnowiec, KZK GOP, inwestycje, prasa Komentarze: 7

Magdalena Warchala
Gazeta Wyborcza, 15.12.2006


Autobusy, które same licz? pasa?erów, pojawi?y si? na najbardziej ucz?szczanych zag??biowskich trasach. 35 nowoczesnych pojazdów zosta?o kupionych przez sosnowieckie Przedsi?biorstwo Komunikacji Miejskiej w ramach programu wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk?, a realizowanego przez PKM Sosnowiec, KZK GOP oraz miasta: Sosnowiec, D?brow? Górnicz? i B?dzin.


» Czytaj więcej

22.07.2007 MAN-y Lion's City u Henryka Polaka

Tagi: tabor, Polak Komentarze: 46

Z pocz?tkiem tygodnia na zajezdni? chorzowskiego przewo?nika trafi?y dwa fabrycznie nowe autobusy MAN Lion's City.


» Czytaj więcej

22.05.2013 Wie?ci taborowe - PKS Gliwice

Tagi: tabor, PKS Gliwice

Po przegl?dzie PKM-ów czas na "pekaesy". Przedsi?biorstwa z tej grupy w naszym regionie znikaj? jedno po drugim. W ostatnich latach zlikwidowano PKS Chrzanów, Olkusz, B?dzin i Zawiercie (nieco dalej tak?e Cieszyn i Myszków), obecnie dzia?alno?? zako?czy? PKS Katowice, a Rybnik jest w stanie likwidacji cho? jeszcze prowadzi dzia?alno??. Dzia?a PKS Gliwice, jest obecnie w fazie przekszta?ce? (po??czenie z PKS ?ary).

Od Gliwic zaczynamy. W segmencie komunikacji miejskiej przedsi?biorstwo wzbogaci?o si? o kilka autobusów.


» Czytaj więcej

28.06.2010 Mi?dzy kursami: Za mundurem...

Tagi: publicystyka, Tramwaje ?l?skie, komentarz Komentarze: 21

Rozpoczynamy nowy cykl publicystyczny, komentuj?cy we w miar? przyst?pnej formie wydarzenia w komunikacyjnym ?wiecie regionu. Ju? niebawem w Tramwajach ?l?skich stanie si? obowi?zuj?cym nowe umundurowanie...


» Czytaj więcej

04.07.2008 Zmiany na liniach w Chrzanowie

Tagi: rozk?ad jazdy, ZKKM Komentarze: 2

Z dniem 1 lipca 2008 roku zmieni?y si? rozk?ady na liniach 330 i 334, ??cz?ce chrzanowski dworzec autobusowy z pobliskim Osiedlem M?odo?ci.


» Czytaj więcej

24.07.2013 Remont skrzy?owania tramwajowo-kolejowego w Niwce

Tagi: Tramwaje ?l?skie, kolej, infrastruktura, inwestycje, objazd, za tramwaj, Sosnowiec

W dniach 25-30 lipca 2013 r. trwa? b?dzie wymiana torowiska na skrzy?owaniu tramwajowo-kolejowym w Niwce. W dniach 26-28 lipca nie b?d? na tym odcinku kursowa? tramwaje linii 26.


» Czytaj więcej

01.04.2008 Prima Aprilis: Nowo?ci taborowe z Transkomu

Tagi: prima aprilis Komentarze: 17

Wczoraj na trasie linii 234 pojawi? si? kolejny sprowadzony z Niemiec u?ywany niskopod?ogowy autobus.


» Czytaj więcej

23.08.2008 Sierpniowe wie?ci autobusowe

Tagi: tabor, PKM Katowice, Irex, Pawelec, Polak, Rzemyk, PK Racibórz, PKS Rybnik, Transkom, PKM ?wierklaniec, Omnitech Komentarze: 30

Powoli mijaj? wakacje i sezon urlopowy, jednak przewo?nicy autobusowi z naszego regionu nie pró?nuj? i nieustannie zaskakuj? ró?nymi nowinkami. Poni?ej czytelnicy znajd? krótki przegl?d autobusów, które wyjecha?y na linie b?d? zosta?y zakupione i jeszcze oczekuj? na swoj? premier?.


» Czytaj więcej

17.03.2008 Tabor tramwajowy od 2007 roku - cz. 2 (remonty)

Tagi: inwestycje, tabor, Tramwaje ?l?skie Komentarze: 13

Po kilkuletniej przerwie Tramwaje ?l?skie S.A. wznowi?y przeprowadzanie remontów kapitalnych wagonów tramwajowych. Prowadzono tak?e drobniejsze prace przy innych wagonach.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji