Informacje − archiwum

 

14.03.2009 Przysz?o?? tramwajów w Gliwicach - komentarz do wypowiedzi w?adz miasta

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, komentarz Komentarze: 27

Akcja "Ratujmy tramwaje w GOP!" trwa. Kolejne miasta stawiaj? pod znakiem zapytania rozwój transportu szynowego w naszym regionie. Zapraszamy w zwi?zku z tym do lektury artyku?u na temat przysz?o?ci tramwajów w Gliwicach. Stanowi on g?os w dyskusji zainicjowanej przez w?adze miasta.


» Czytaj więcej

05.01.2014 Linia 924 w r?kach KZK GOP i Feniks V

Tagi: KZK GOP, rozk?ad jazdy, Feniks V, tabor, So?nicowice Komentarze: 1

Od 1 stycznia 2014 r. organizacj? linii 924 ??cz?cej So?nicowice z Osiedlem Wary?skiego przej?? KZK GOP, a operatorem zosta? Feniks V z Gliwic.


» Czytaj więcej

19.11.2008 Podró? Flirtem z pomara?czowym biletem

Tagi: kolej, MZK Tychy, prasa, bilety Komentarze: 22

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 20.11.2008 r.


Czy pomara?czowy bilet, który ma obowi?zywa? w nowych poci?gach Flirt, autobusach i trolejbusach tyskiego MZK, zrewolucjonizuje komunikacj? w naszym regionie? Oby tak si? sta?o, bo to pierwszy krok do wprowadzenia ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych, czyli wspólnego biletu w ca?ej aglomeracji.


» Czytaj więcej

02.03.2009 Chrzanów bez po??czenia z Katowicami i Sosnowcem?

Tagi: ZKKM, PKM Jaworzno, prasa Komentarze: 14

Bogumi? Kurylczyk
Prze?om, 28.02.2009 r.

PKM w Jaworznie wypowiedzia?o umow? dzier?awy miejsc postojowych dla swoich autobusów na chrzanowskim dworcu ZKKM. A to mo?e oznacza?, i? od 1 kwietnia nie b?dzie st?d bezpo?redniego po??czenia z Katowicami (linia J) oraz z Sosnowcem (linia S).


» Czytaj więcej

27.11.2010 Wystawa w zabytkowym tramwaju promowa?a komunikacj?

Tagi: KMTM, Tramwaje ?l?skie, impreza, prasa Komentarze: 2

PAP, 25.11.2010

Zabytkowy tramwaj, w którym przygotowano wystaw? o historii i planach rozwoju komunikacji tramwajowej na ?l?sku, stan?? w czwartek na katowickim rynku. W ten sposób mi?o?nicy tramwajów promowali ten ?rodek transportu i uczcili Dzie? Tramwajarza.


» Czytaj więcej

11.02.2012 Nied?ugo g?osowanie nad podwy?k? cen biletów KZK GOP

Tagi: KZK GOP, bilety Komentarze: 29

W styczniu 2012 r. Zarz?d KZK GOP zaj?? si? m.in. podwy?k? cen biletów, która ju? za kilka dni b?dzie przedmiotem obrad Zgromadzenia KZK GOP w którym zasiadaj? przedstawiciele wszystkich gmin.


» Czytaj więcej

25.11.2006 Wyjecha? kolejny krakowski 120M u Pawelca

Tagi: tabor, Pawelec Komentarze: 17

Do obs?ugi linii bezp?atnych realizowanych na zlecenie hipermarketu Auchan Katowice skierowany zosta? kolejny ex-krakowski jelcz 120M - jeden z dwóch zakupionych na pocz?tku tego roku przez Krzysztofa Pawelca.


» Czytaj więcej

29.01.2009 Chrzanów: Linia "Z" pojedzie do Rozkochowa?

Tagi: ZKKM, prasa

Micha? Koryczan
Prze?om, 29.01.2009 r.

Zwi?zek Komunalny "Komunikacja Mi?dzygminna" wyst?pi? z propozycj? wyd?u?enia sze?ciu kursów linii Z do Rozkochowa. Pierwsze autobusy mog?yby tam pojecha? najwcze?niej w maju.


» Czytaj więcej

04.03.2011 Przewozy Regionalne gro?? rzezi? po??cze?

Tagi: kolej, prasa Komentarze: 24

Tomasz G?ogowski, Leszek Baj
Gazeta Wyborcza, 03.03.2011


Jeszcze w marcu ?l?ski Zak?ad Przewozów Regionalnych mo?e zawiesi? kursowanie ponad 100 poci?gów, czyli 30 proc. wszystkich po??cze? w województwie ?l?skim! To efekt braku porozumienia z urz?dem marsza?kowskim.


» Czytaj więcej

31.01.2008 Po??czenie kolejowe Gliwice-Bytom reaktywowane

Tagi: rozk?ad jazdy, kolej Komentarze: 21

W czwartek 31.01., po siedmioletniej przerwie na tras? Gliwice-Bytom-Gliwice wyjecha?y ponownie poci?gi pasa?erskie.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji