Informacje − archiwum

 

15.02.2008 Katowickie "?elazko" w ruchu

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie Komentarze: 16

15 lutego br. na linii 13 zadebiutowa? zmodernizowany wagon 782 z zajezdni Zawodzie.


» Czytaj więcej

07.04.2012 Pasa?er klikaj?cy b?dzie dla KZK GOP cenniejszy, wi?c zap?aci mniej

Tagi: KZK GOP, taryfa, prasa Komentarze: 50

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 06.04.2012 r.


KZK GOP ma ci??ki orzech do zgryzienia. Jak przeprowadzi? rewolucj? w komunikacji i przekona? pasa?erów, by korzystaj?c z elektronicznej karty, przystawiali j? do czytnika przy wej?ciu i wyj?ciu z autobusu? Bez tego projekt nie odniesie wielkiego sukcesu - pisze Tomasz G?ogowski


» Czytaj więcej

05.07.2007 Debiuty taborowe ostatnich dni

Tagi: tabor, Nowak, Rzemyk, Ampex, Irex, PKS Gliwice Komentarze: 37

Zmiana przewo?ników na kilku liniach, która wesz?a w ?ycie 1 lipca zwi?zana jest mniej lub bardziej z wprowadzeniem do ruchu na liniach KZK GOP kilku niskopod?ogowych autobusów.


» Czytaj więcej

04.05.2009 Tylko cud mo?e uratowa? kolej do Pyrzowic

Tagi: inwestycje, prasa, kolej Komentarze: 12

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 04.05.2009


Je?eli nie zdarzy si? cud, szybka kolej na lotnisko w Pyrzowicach zostanie w czerwcu wykre?lona ze strategicznej listy projektów finansowanych przez Uni? Europejsk?. A to b?dzie ju? gwó?d? do trumny. Stracimy nie tylko 30 mln euro dotacji, ale i szans?, ?e kolej na lotnisko w ogóle powstanie.


» Czytaj więcej

05.10.2006 Gliwickie Urbino 18 ju? je?d??

Tagi: tabor, PKM Gliwice Komentarze: 10

Po kilku dniach przygotowa? wyjecha?y na linie najnowsze autobusy PKM Gliwice - Solarisy Urbino 18.


» Czytaj więcej

29.10.2007 10 lat spó?ki Meteor (cz. 1)

Tagi: Meteor, tabor, historia Komentarze: 14

W zwi?zku z przypadaj?c? dzi? 10 rocznic? rozpocz?cia dzia?alno?ci przewozowej przez spó?k? Meteor Jaworzno zapraszamy do lektury obszernego artyku?u opisuj?cego jej histori?.


» Czytaj więcej

03.02.2009 Likwidujemy, uruchamiamy...

Tagi: rozk?ad jazdy, ZTZ Rybnik, MZK Jastrz?bie-Zdrój, KZK GOP, MZKP Komentarze: 24

Pierwsze dwa dni najkrótszego miesi?ca przynios?y kilka przetasowa? w obs?udze linii, likwidacj? wybranych po??cze? ale na mapie pojawi?y si? równie? nowe linie.


» Czytaj więcej

26.04.2010 Bez tramwajów tory si? wypi?trzaj? i powoduj? wypadki

Tagi: likwidacja, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, prasa Komentarze: 8

Jacek Madeja,
Gazeta Wyborcza, 24.04.2010 r.


Tory po zlikwidowanej linii nr 12 nie tylko niszcz? zawieszenie aut, ale i s? przyczyn? wypadków. B?dzie lepiej, bo drogowcy w?a?nie zacz?li podnosi? nawierzchni? z kostki. Pó?niej wezm? si? za usuwanie szyn.


» Czytaj więcej

26.02.2007 Transkom zakupi? MAN-y

Tagi: tabor, Transkom Komentarze: 17

Piekarski Transkom, eksploatuj?cy prawie wy??cznie produkty marki Ikarus i Jelcz, sprowadzi? przed kilkoma dniami 2 przegubowe MAN-y serii NG272.


» Czytaj więcej

09.01.2014 Modernizacje infrastruktury tramwajowej

Tagi: Tramwaje ?l?skie, infrastruktura, inwestycje, tabor Komentarze: 36

Tramwaje ?l?skie poinformowa?y dzi? o post?pach w realizacji projektu modernizacji infrastruktury oraz o planowanym uzupe?nieniu projektu o dodatkowe zadania - w?ród nich maj? by? remonty 14 km torowisk oraz zakup 12 nowych wagonów, dwukierunkowych i cz??ciowo niskopod?ogowych.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji