Informacje − archiwum

 

08.09.2013 Wie?ci taborowe - DLA Wroc?aw

Tagi: tabor, DLA Komentarze: 1

Dolno?l?skie Linie Autobusowe to przewo?nik który pojawi? si? na obszarze ROW na pocz?tku 2012 roku. Rozpocz?? wówczas obs?ug? linii 46 w Rybniku, a rok pó?niej zacz?? kursowa? tak?e w Wodzis?awiu ?l?skim.


» Czytaj więcej

20.08.2007 Wakacyjny konkurs fotograficzny

Tagi: konkurs Komentarze: 17

Zapraszamy do udzia?u w sierpniowym konkursie fotograficznym Portalu WPK. Celem konkursu jest promocja najlepszych fotografii zwi?zanych z komunikacj? miejsk? GOP-u i okolic.


» Czytaj więcej

21.11.2006 Nowe linie w Opatowicach

Tagi: MZKP, rozk?ad jazdy

Konieczno?? zapewnienia dowozu i odwozu uczniów szko?y podstawowej nr 15, zamieszkuj?cych w Opatowicach, by?a powodem zmiany trasy pojedynczych kursów linii 152 i 153.


» Czytaj więcej

12.10.2006 Meteorowe wie?ci

Tagi: tabor, Meteor, PUP/Sed-Baz Komentarze: 2

Jak bumerang powracaj? problemy taborowe w Meteorze.


» Czytaj więcej

28.03.2011 Metropolia dostanie miliony na tramwaje!

Tagi: Tramwaje ?l?skie, inwestycje, prasa Komentarze: 26

Przemys?aw Jedlecki,
Gazeta Wyborcza 28.03.2011


Czeka nas najwi?ksza od lat inwestycja w tramwaje na terenie metropolii. Samorz?dowcy d?ugo martwili si?, sk?d wzi?? potrzebne pieni?dze, i niech?tnie zgodzili si? na kredyt. Teraz okazuje si?, ?e dostan? z Unii Europejskiej o kilkadziesi?t milionów z?otych wi?cej ni? si? spodziewali


» Czytaj więcej

24.01.2012 Pan Adam ju? gapowiczom nie pomo?e

Tagi: KZK GOP, prasa Komentarze: 9

jm, Gazeta Wyborcza, 24.01.2012 r.

W sobot? opisali?my, jak pasa?erka z?apana przez kontrolera na je?dzie bez biletu zadzwoni?a do znajomego z KZK GOP, który wybawi? j? z opresji. We wtorek obaj zostali zwolnieni z pracy.


» Czytaj więcej

20.06.2013 Wynagrodzenie cz?onków Zarz?du KZK GOP

Tagi: KZK GOP, prawo Komentarze: 2

Powraca temat wynagrodze? jakie otrzymuj? cz?onkowie Zarz?du KZK GOP - ci nieetatowi, tzn. nie zajmuj?cy ?adnego stanowiska w Biurze KZK GOP. To prezydenci niektórych miast zrzeszonych w Zwi?zku. Poprzedni? uchwa?? uchyli? Wojewódzki S?d Administracyjny.


» Czytaj więcej

16.01.2009 Sosnowiec nie dopu?ci do ogranicze? komunikacji tramwajowej

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa Komentarze: 19

Anna Witek
Polska Dziennik Zachodni, 16.01.2008 r.


Sosnowiec sta? si? wspó?w?a?cicielem spó?ki Tramwaje ?l?skie. Miasto przej??o nieodp?atnie nieca?e 1,5 mln akcji o nominale 10 z?otych, co stanowi prawie 15 proc. udzia?ów w spó?ce. Podobne umowy sygnowali równie? przedstawiciele innych gmin. Sosnowiec zajmuje drugie miejsce, po Katowicach z 25 procentowym udzia?em, pod wzgl?dem liczby posiadanych akcji.


» Czytaj więcej

16.05.2008 KZK GOP: Pasa?erowie wybrali - tramwaj z ?odzi

Tagi: konkurs, inwestycje, tabor, Tramwaje ?l?skie Komentarze: 14

Rozstrzygni?ty zosta? konkurs na ocen? modernizacji wagonów tramwajowych, organizowany przez KZK GOP i Tramwaje ?l?skie. Udzia? w g?osowaniu wzi??o prawie 3 tys. osób. Najwi?cej g?osów zdoby?y propozycje firm z ?odzi i Poznania.

» Czytaj wi?cej na stronie konkursu


20.02.2009 Tabor tramwajowy w roku 2008 roku - cz. 3: wypadki i ciekawostki

Tagi: tabor, wypadek, Tramwaje ?l?skie Komentarze: 8

Trzeci? (i ostatni? ju?) cz??? podsumowania tramwajowych wydarze? w roku 2008 po?wi?camy wypadkom i innym zdarzeniom jakie przytrafi?y si? wagonom, a tak?e ró?nym ciekawostkom zwi?zanym ze spinaniem sk?adów oraz wagonami 111N i 116Nd.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji