Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Styczniowe uchwały Zarządu KZK GOP

12.02.2012

Tagi: KZK GOP, Urząd Marszałkowski – Dodał: Jakub Jackiewicz

W styczniu 2012 r. Zarząd KZK GOP oprócz podwyżki cen biletów zajął się m.in. porozumieniami z powiatami i województwem w sprawie organizacji niektórych linii autobusowych i zaległościami gmin w płatnościach składek.


Porozumienia w sprawie przewozów poza obszarem gmin KZK GOP

Pod koniec ubiegłego roku KZK GOP odkrył, że obowiązujące od 1 marca 2011 r. przepisy nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uniemożliwiają mu organizowanie komunikacji w gminach, które są poza związkiem i z którymi nie ma zawartych stosownych porozumień. Ustawa mówi bowiem o tym, że konieczne jest zrzeszenie się gmin w związku lub podpisanie porozumień komunalnych. O tym, że to żadna nowość pisaliśmy już na naszych łamach (» czytaj więcej: artykuł 1 i artykuł 2).

Samorządowi prawnicy (z KZK GOP i województwa) uznali jednak, że związek międzygminny nie może zawierać porozumień komunalnych z gminami. Jędrzej Klatka, radca prawny KZK GOP, powołuje się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 września 1994 r. (sygn. SA/Łd 1906/94), który oddalił wówczas skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody i stwierdził, że nie można zawierać takich porozumień, bo jest to niezgodne z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym (wówczas ustawa miała tytuł "o samorządzie terytorialnym"). Uznał bowiem, że związek komunalny nie jest gminą (ma osobowość prawną odrębną od gmin tworzących związek), a ponadto po stronie przyjmującej zadania w wyniku porozumienia nie może występować więcej niż jedna gmina. Co ciekawe, miasto Jaworzno i Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie od 2009 roku zawierają takie porozumienia i dotychczas nie zostały one zakwestionowane przez nadzór prawny wojewodów (zarówno śląskiego jak i małopolskiego).

Tymczasem samorząd Województwa Śląskiego chce rozwiązać sprawę w inny sposób, nieco okrężną drogą, przez zawarcie stosownych porozumień z gminami oraz z gminnymi organizatorami komunikacji. Kroki są następujące:
- linia autobusowa, która przebiega w granicach co najmniej dwóch powiatów (poza gminami zrzeszonymi w związku lub objętymi porozumieniem) stanowi "wojewódzki przewóz pasażerski",
- organizatorem publicznego transportu zbiorowego na takiej linii jest Marszałek Województwa Śląskiego,
- gminy zainteresowane utrzymaniem takich linii mogą zawrzeć z Zarządem Województwa Śląskiego umowy na podstawie których przekażą do budżetu województwa pieniądze w charakterze dotacji celowej na utrzymanie linii (tzw. pomoc finansowa),
- Zarząd Województwa Śląskiego powierzy dotychczasowym organizatorom kompetencje w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach wykraczających poza granice danego związku międzygminnego.

W efekcie, środki finansowe na utrzymanie takiej linii krążyć będą od gminy przez województwo do związku, a dla pasażerów nic się nie powinno zmienić. Zarząd KZK GOP w dniu 31 stycznia 2012 r. przyjął uchwały w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie takich porozumień. Jedno dotyczy województwa śląskiego, a drugie powiatów gliwickiego, bieruńsko-lędzińskiego i będzińskiego (sytuacja jest tu analogiczna, a dotyczy "powiatowych przewozów pasażerskich").

Jest tu jednak pewien haczyk. Otóż linie objęte powyższymi porozumieniami nie będą przecież liniami komunikacji miejskiej. Dlaczego? Bowiem zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym komunikacja miejska to:
"gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo:
a) miasta i gminy,
b) miast, albo
c) miast i gmin sąsiadujących
– jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego"


A gminne przewozy pasażerskie to nic innego jak (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy):
"przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie".

Dlaczego to takie ważne, że linie te nie będą komunikacją miejską? Dlatego, że powinny na nich obowiązywać inne zasady taryfowe. Obowiązuje bowiem ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Określa ona szereg różnych ulg w przejazdach autobusami i koleją. Jest ona mało znana pasażerom komunikacji miejskiej, z jej zapisów korzystają głównie pasażerowie regionalnych linii autobusowych (PKS, busy - nie wszystkie jednak) i kolei. W art. 1 ust. 1 stanowi ona, że "ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych". Ust. 2 jest tu bardzo ważny, gdyż wyłącza on stosowanie tej ustawy w komunikacji miejskiej ("Przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej"). Oznacza to, że jeżeli dany przewóz nie jest komunikacją miejską przepisy tej ustawy powinny obowiązywać.

Warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden zapis ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który jednoznacznie rozstrzyga kwestię tych ulg taryfowych. Otóż art. 46 ust. 1 pkt 6 stanowi, że:
"Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: (...)
6) cennik opłat lub taryfa są podawane do publicznej wiadomości na dworcu, a w każdym środku transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej oraz w transporcie drogowym znajduje się wyciąg z cennika opłat lub taryfy, przy czym cennik opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinien także zawierać ceny biletów ulgowych:
a) ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
– ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (...),
b) wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora".


» zobacz treść uchwał: porozumienie z województwem, porozumienia z powiatami

Płatności składek członkowskich

Zarząd KZK GOP uchwalił także odroczenie terminu płatności składek członkowskich (dofinansowania do komunikacji) dla gmin Sosnowiec i Świętochłowice. Sosnowiec ma wpłacić kwotę 3 153 543,71 zł (w tym odsetki 7 842,71 zł) za luty 2012 r. do dnia 15 lutego 2012 r. Świętochłowice natomiast mają uiścić należność za styczeń, luty i marzec 2012 r. w wysokości 1 469 982,41 zł (w tym odsetki 7 293,41 zł) w terminie do 15 marca 2012 r. Odsetki zostaną umorzone jeżeli wpłata nastąpi w podanym terminie.

Gminy powinny wpłacać składki (w wysokości wynikającej ze statutu i planu finansowego) w terminie do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy. Czyli składka za marzec płatna jest do 10 lutego. Wyjątkiem jest styczeń, który płatny jest razem z lutym (do 10 stycznia).

» zobacz treść uchwał: w sprawie Sosnowca, w sprawie Świętochłowic

Pozostałe uchwały

Oprócz tego Zarząd KZK GOP wprowadził drobne korekty i przesunięcia w planie finansowym na rok 2012 po stronie wydatków. Kwotę 2500 zł z pozycji "zakup usług pozostałych" przeniesiono do pozycji "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe". 1000 zł przeznaczone pierwotnie na "szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" przesunięto na "składki do organizacji międzynarodowych", a 200 zł jako "podatek od nieruchomości" zmieniło tylko pozycję w klasyfikacji budżetowej.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz dostawę profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu". Do podpisania umowy wyznaczeni w imieniu KZK GOP zostali Roman Urbańczyk i Marek Kopel. Zobowiązanie wynikające z tej umowy wyniesie 5 690 740 zł netto plus podatek VAT. Przetarg wygrała firma Asseco Poland z siedzibą w Rzeszowie.

» zobacz treść uchwał: w sprawie planu finansowego, w sprawie umowy na SDIP

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!