Informacje − archiwum

 

06.01.2006 Zima 2005/2006 - kronika

Tagi: awaria, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, KZK GOP, tabor, rozk?ad jazdy

Atak zimy jaki nawiedzi? Górny ?l?sk i Zag??bie na prze?omie roku by? najpowa?niejszym od zimy 2001/2002. Intensywnie padaj?cy ?nieg potrafi? sparali?owa? ruch drogowy i ruch komunikacji miejskiej w regionie. Najbardziej ucierpia?y tramwaje. Oto przegl?d wydarze? tych kilku dni.


» Czytaj więcej

02.04.2008 Prima aprilis - wyja?niamy i dementujemy

Tagi: prima aprilis

Uwa?ni czytelnicy naszego portalu podczas lektury wczorajszych informacji spojrzeli do kalendarza i zauwa?yli, ?e w?a?nie rozpocz?? si? miesi?c kwiecie?. Pierwszy kwietnia to tradycyjnie ju? Prima-Aprilis, a wi?c dzie?, w którym nie wszystkie doniesienia nale?y traktowa? ca?kiem powa?nie.


» Czytaj więcej

05.08.2013 Remont torowiska w Bobrku

Tagi: Tramwaje ?l?skie, infrastruktura, KZK GOP, objazd, Bytom Komentarze: 2

Rozpocz??y si? prace przygotowawcze do remontu torowiska w Bobrku przy ul. Zabrza?skiej - na odcinku od Baczy?skiego do Konstytucji.


» Czytaj więcej

27.06.2009 MZKP i w?adze miasta chc? zmodernizowa? dworzec autobusowy

Tagi: MZKP, inwestycje, infrastruktura, prasa Komentarze: 12

Krzysztof Szendzielorz,
Polska Dziennik Zachodni, 26.06.2009 r.


Brzmi to wr?cz nieprawdopodobnie, ale jest szansa na to, ?eby obskurny dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach przeszed? nie tylko lifting, ale gruntown? modernizacj?. W ubieg?ym tygodniu na walnym zgromadzeniu cz?onków Mi?dzygminnego Zwi?zku Komunikacji Pasa?erskiej przedstawiono oficjalnie koncepcj? nowego centrum przesiadkowego wraz budynkiem dworca dla pasa?erów.


» Czytaj więcej

08.09.2013 Wie?ci taborowe - DLA Wroc?aw

Tagi: tabor, DLA Komentarze: 1

Dolno?l?skie Linie Autobusowe to przewo?nik który pojawi? si? na obszarze ROW na pocz?tku 2012 roku. Rozpocz?? wówczas obs?ug? linii 46 w Rybniku, a rok pó?niej zacz?? kursowa? tak?e w Wodzis?awiu ?l?skim.


» Czytaj więcej

01.09.2009 Linie tramwajowe 1 i 4 w Gliwicach

Tagi: Tramwaje ?l?skie, likwidacja, historia

1 wrze?nia 2009 r. przesta?y kursowa? tramwaje w Gliwicach. Wy??czony z ruchu zosta? odcinek od Wójtowej Wsi przez centrum miasta do zajezdni tramwajowej nieopodal granicy z Zabrzem. Przedstawiamy gar?? fotografii z ostatniego okresu funkcjonowania.

» galeria "in memoriam" - tramwaje w Gliwicach


30.11.2010 Od soboty rozpoczyna si? przebudowa placu Szewczyka

Tagi: KZK GOP, MZK Tychy, rozk?ad jazdy, inwestycje, kolej Komentarze: 23

Startuje jedna z najwi?kszych inwestycji w centrum Katowic. Od soboty 4 grudnia 2010 r. rozpoczn? si? prace przy przebudowie dworca PKP, a plac Szewczyka zostanie zamkni?ty. W ?rod? ruszy? ma kampania informacyjna.


» Czytaj więcej

28.12.2010 Nowe-stare w?adze KZK GOP

Tagi: KZK GOP Komentarze: 52

28 grudnia 2010 r. odby?o si? posiedzenie Zgromadzenia KZK GOP - pierwszego w nowej kadencji samorz?dowej. Zgromadzenie jednomy?lnie wybra?o ponownie Romana Urba?czyka na Przewodnicz?cego Zarz?du.


» Czytaj więcej

05.04.2011 Motorniczowie si? buntuj?, tramwaje mog? stan??

Tagi: Tramwaje ?l?skie Komentarze: 21

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 05.04.2011.


W Tramwajach ?l?skich mo?e doj?? do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Motorniczowie ??daj? podwy?ek, wygodniejszych strojów s?u?bowych i nowych zasad sprzeda?y biletów.


» Czytaj więcej

25.08.2013 Wie?ci taborowe - Natan P?aza, Kurkowska, Sio?a-Trans

Tagi: tabor, Natan, Kurkowska, Sio?a-Trans Komentarze: 3

W cyklu przegl?du zmian taborowych u przewo?ników przenosimy si? do Olkusza, aby zobaczy? co nowego oferuj? tamtejsi przedsi?biorcy.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji