Informacje − archiwum

 

17.04.2008 Bytomski autobus tak?e u Sroki

Tagi: tabor, TAS Komentarze: 11

W pozosta?ych jeszcze przy ?yciu bytomskich autobusach poszpera? niedawno Tadeusz Sroka, obs?uguj?cy linie MZKP 225 i 625. Wybór pad? na ex berli?skiego neoplana N4014NF, numer 7911.


» Czytaj więcej

27.02.2009 Komentarz do pisma KZK GOP w sprawie linii 12

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, komentarz Komentarze: 5

W listopadzie 2008 roku skierowali?my do Prezydenta Miasta Chorzowa pismo w sprawie linii tramwajowej 12. Przedstawili?my w nim nasze stanowisko w sprawie podejmowanych decyzji o likwidacji, a tak?e pokazali?my wiele przyk?adów w jaki sposób mo?na by?o zwi?kszy? atrakcyjno?? tej linii tak, aby by?a ona bardziej rentowna. Prezydent Chorzowa, Marek Kopel, nie raczy? odnie?? si? do naszej korespondencji - za po?rednictwem naczelnika wydzia?u przes?a? jedynie informacj? o przekazaniu korespondencji do KZK GOP. Jest to typowa urz?dnicza spychologia.


» Czytaj więcej

29.10.2008 Powstaje projekt ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych

Tagi: inwestycje, KZK GOP, prasa, bilety Komentarze: 12

PAP, 28.10.2008 r.

W ci?gu kilku najbli?szych miesi?cy, do wiosny 2009 r., powstanie projekt funkcjonalno-techniczny ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych (?KUP). B?dzie to najbardziej skomplikowany system tzw. elektronicznej karty miejskiej w Polsce.


» Czytaj więcej

14.11.2010 Tramwajowe wydarzenia prze?omu pa?dziernika i listopada

Tagi: Tramwaje ?l?skie, tabor, infrastruktura, inwestycje, za tramwaj, PKT Komentarze: 10

W dzisiejszym odcinku Przegl?du Komunikacji Tramwajowej o robotach torowych w D?browie Górniczej, zatrzymaniach w Sosnowcu i Katowicach oraz o wagonach 116Nd i Pt.


» Czytaj więcej

31.03.2009 Badaj?, jak cz?sto je?dzimy tramwajem

Tagi: inwestycje, Tramwaje ?l?skie, prasa Komentarze: 7

Micha? Wro?ski,
Polska Dziennik Zachodni, 31.03.2009 r.


Tramwaje ?l?skie bior? podró?nych na spytki. Wynaj?ci przez spó?k? ankieterzy Pracowni Bada? Spo?ecznych DGA ruszyli do losowo wybranych mieszka? w ca?ej aglomeracji. Maj? odpyta? 2700 rodzin.


» Czytaj więcej

26.10.2010 Dr?yjcie gapowicze! KZK GOP zatrudni wi?cej kontrolerów

Tagi: bilety, KZK GOP, prasa Komentarze: 43

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 26.10.2010


KZK GOP wypowiada wojn? gapowiczom. W przysz?ym roku zwi?zek chce zatrudni? na etatach nowych kontrolerów. Okazuje si?, ?e s? du?o skuteczniejsi ni? pracownicy dorywczy.


» Czytaj więcej

14.04.2011 Elfy na ?l?skich torach

Tagi: kolej, inwestycje, tabor Komentarze: 12

13 i 14 kwietnia 2011 r. Województwo ?l?skie otrzyma?o pierwsze dwa elektryczne zespo?y trakcyjne PESA 22WE, znane szerzej pod handlow? nazw? "Elf".


» Czytaj więcej

11.02.2012 Nied?ugo g?osowanie nad podwy?k? cen biletów KZK GOP

Tagi: KZK GOP, bilety Komentarze: 29

W styczniu 2012 r. Zarz?d KZK GOP zaj?? si? m.in. podwy?k? cen biletów, która ju? za kilka dni b?dzie przedmiotem obrad Zgromadzenia KZK GOP w którym zasiadaj? przedstawiciele wszystkich gmin.


» Czytaj więcej

08.08.2007 Gdy?ski ikarus w PKM Jaworzno

Tagi: tabor, PKM Jaworzno Komentarze: 23

PKM Jaworzno wzbogaci? si? niedawno o przegubowego ikarusa prosto z Gdyni.


» Czytaj więcej

26.04.2010 Bez tramwajów tory si? wypi?trzaj? i powoduj? wypadki

Tagi: likwidacja, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, prasa Komentarze: 8

Jacek Madeja,
Gazeta Wyborcza, 24.04.2010 r.


Tory po zlikwidowanej linii nr 12 nie tylko niszcz? zawieszenie aut, ale i s? przyczyn? wypadków. B?dzie lepiej, bo drogowcy w?a?nie zacz?li podnosi? nawierzchni? z kostki. Pó?niej wezm? si? za usuwanie szyn.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji