Archiwum: 12.2011


30.12. Taryfa czasowa w KZK GOP

Tagi: KZK GOP, bilety, komentarz

Po wielu latach KZK GOP zdecydowa? si? wprowadzi? do oferty jednorazowe bilety czasowe. Od 1 stycznia 2012 r. pasa?erowie b?d? mogli korzysta? z biletów 15-, 30- i 60-minutowych. Atrakcyjno?? nowej oferty jest jednak mocno w?tpliwa.


» Czytaj wi?cej

29.12. Jutro podpisanie umowy o dofinansowanie

Tagi: inwestycje, infrastruktura, TLT Tychy, Tramwaje ?l?skie

UM Tychy, 29.12.2011 r.

Ju? za dwa lata b?dzie mo?na skorzysta? z dwóch nowoczesnych, wielopoziomowych parkingów, a tak?e je?dzi? po mie?cie nowymi trolejbusami i tramwajami korzystaj?cymi z wyremontowanej i przebudowanej trakcji – to wszystko jest mo?liwe dzi?ki wspólnemu projektowi miasta Tychy i spó?ce Tramwaje ?l?skie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

29.12. Zamieszanie z liniami KZK GOP w Tychach

Tagi: KZK GOP, MZK Tychy, rozk?ad jazdy, komentarz

Kilka dni temu KZK GOP powiadomi?, ?e likwiduje lini? 788 i skraca tras? linii 688 do granic Katowic. Powodem tych zmian mia?y by? rzekomo nowe przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Nied?ugo pó?niej Zwi?zek wycofa? si? z tych pomys?ów.


» Czytaj wi?cej

27.12. B?dzie wi?cej Helmutów i Francików

Tagi: tabor, Tramwaje ?l?skie, prasa

tg, Gazeta Wyborcza, 27.12.2011 r.

W przysz?ym roku Tramwaje ?l?skie kupi? 14 u?ywanych wagonów, g?ównie Francików i Helmutów. Kontrakt b?dzie wart oko?o 3 mln z?.


» Czytaj wi?cej

21.12. Poci?g na odcinku Gliwice - Sosnowiec pojedzie szybciej

Tagi: kolej, prasa

PAP, 20.12.2011 r.

Do 2015 roku ma nast?pi? kompleksowa wymiana torów i naprawa obiektów in?ynieryjnych na odcinku mi?dzynarodowej linii kolejowej E30 mi?dzy Gliwicami a Sosnowcem J?zorem. Odtworzenie tej linii zapisano w wieloletnim planie inwestycyjnym resortu infrastruktury.


» Czytaj wi?cej

20.12. KZK GOP potwierdza przysz?oroczn? podwy?k? cen biletów

Tagi: KZK GOP, bilety, prasa

purz, Gazeta Wyborcza, 20.12.2011 r.

Prawie 628 mln z? wyniesie przysz?oroczny bud?et Komunikacyjnego Zwi?zku Komunalnego GOP. To o 16,5 proc. wi?cej ni? w tym roku. Wp?ywy maj? by? wy?sze m.in. dzi?ki zwi?kszonej dotacji z gmin (9,8 proc.) i podwy?ce cen biletów (o oko?o 7 proc.).


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

12.12. Uruchomienie linii 840N

Tagi: KZK GOP, rozk?ad jazdy, nocne

Po wielu miesi?cach stara? mieszka?ców i pasa?erów o uruchomienie nocnych kursów na trasie Katowice - Gliwice KZK GOP zdecydowa? si? wreszcie uruchomi? lini? 840N. Pasa?erom zaoferowano jednak tylko trzy kursy.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

11.12. Zmiany przystankowe na Osiedlu Tuwima w Siemianowicach ?l.

Tagi: KZK GOP, rozk?ad jazdy, infrastruktura, inwestycje

Przez d?ugie lata na siemianowickim Osiedlu Tuwima by?y dwa przystanki autobusowe. Przy okazji remontu g?ównej osiedlowej drogi, czyli ul. Grabowej, zamiast nich mia? powsta? tylko jeden. W ko?cowym efekcie na osiedlu b?d?... trzy przystanki.


» Czytaj wi?cej

10.12. Autobusy znikn? z ulic Babic

Tagi: ZKKM, rozk?ad jazdy, prasa

Micha? Koryczan,
Prze?om, 9.12.2011


Gmina nie przed?u?y umowy ze Zwi?zkiem Komunalnym Komunikacja Mi?dzygminna w Chrzanowie. Oznacza to, ?e w przysz?ym roku autobusy nie b?d? ju? je?dzi? do Babic.


» Czytaj wi?cej

09.12. Tychy szykuj? poci?gi na remont jedynki

Tagi: kolej, prasa

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 09.12.2011 r.


Na trzech nowych stacjach Szybkiej Kolei Regionalnej w Tychach zacz?to ju? budow? peronów. Ca?o?? ma by? gotowa w maju przysz?ego roku, akurat gdy rozpocznie si? przebudowa krajowej jedynki. - Ludzie przesi?d? si? z aut do poci?gów - liczy prezydent.


» Czytaj wi?cej

06.12. Za rok b?d? nas wozi? tylko Koleje ?l?skie

Tagi: kolej, prasa

pj, Gazeta.pl Katowice, 06.12.2011 r.

- 1 stycznia 2013 Przewozy Regionalne przestan? wozi? pasa?erów - og?osi? marsza?ek Adam Matusiewicz. Do tego czasu Koleje ?l?skie maj? przej?? wszystkie trasy, które obs?uguj? jeszcze Przewozy. Pozosta?e województwa utworz? w?asne firmy kolejowe.


» Czytaj wi?cej

02.12. Stolica województwa bez centrów przesiadkowych

Tagi: prasa, infrastruktura

Justyna Przybytek,
Dziennik Zachodni, 02.12.2011 r.


Centra przesiadkowe w Katowicach nie powstan?, bo brak pieni?dzy na budow? pierwszego i projekty kolejnych.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.12. "Bilet ?l?ski" ju? w sprzeda?y

Tagi: kolej, bilety, KZK GOP, komentarz

"Bilet ?l?ski" to nazwa handlowa wspólnej oferty taryfowej KZK GOP i Kolei ?l?skich. Pasa?erowie mog? liczy? na 20% oszcz?dno?ci przy zakupie wspólnych biletów miesi?cznych. Niestety, podobnie jak w przypadku "biletu metropolitalnego" (KZK GOP i Przewozy Regionalne) oferta jest zupe?nie nieatrakcyjna dla mieszka?ców GOP.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »