Archiwum: 04.2011


27.04. W maju kolejna edycja Targów Transportu Publicznego w Sosnowcu

Tagi: targi

W dniach 19-20 maja 2011 r. w centrum targowym Expo Silesia w Sosnowcu odb?dzie si? III edycja Targów Transportu Publicznego "SilesiaKOMUNIKACJA". Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji.


» Czytaj wi?cej

20.04. Marek Kopel w Zarz?dzie KZK GOP

Tagi: KZK GOP

Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2011 r. Zgromadzenie KZK GOP uzupe?ni?o wakat w Zarz?dzie Zwi?zku. Na Zast?pc? Przewodnicz?cego Zarz?du wybrano Marka Kopla, by?ego prezydenta Chorzowa.


» Czytaj wi?cej

20.04. Zmiany w taryfie i cenniku KZK GOP

Tagi: bilety, KZK GOP

Zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami Zarz?d KZK GOP przygotowa? projekt zmian w taryfie przewozowej i cenniku biletów. Zak?ada ona przede wszystkim podwy?k? cen biletów. Przykre zmiany dla pasa?erów kryj? si? te? w zmienionych zapisach taryfy, g?ównie w zakresie ulg.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

19.04. Pomys? na chorzowsk? estakad?

Tagi: infrastruktura, inwestycje, Tramwaje ?l?skie

Nowa jako?? transportu publicznego w centrum Chorzowa - zintegrowany w?ze? komunikacyjny, wygodne i bezpieczne przystanki, poprawa dost?pno?ci i skrócenie czasu przesiadek, bardziej elastyczny uk?ad torów tramwajowych, a tak?e wi?cej przestrzeni publicznej dla gastronomii, wypoczynku i zieleni. To g?ównie za?o?enia projektu modyfikacji infrastruktury transportu publicznego w rejonie Rynku i pl. Hutników w Chorzowie, opieraj?cym si? na zagospodarowaniu przestrzeni pod estakad?, przygotowanym przez Forum Rozwoju Transportu Publicznego.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

14.04. Elfy na ?l?skich torach

Tagi: kolej, inwestycje, tabor

13 i 14 kwietnia 2011 r. Województwo ?l?skie otrzyma?o pierwsze dwa elektryczne zespo?y trakcyjne PESA 22WE, znane szerzej pod handlow? nazw? "Elf".


» Czytaj wi?cej

12.04. PKM Katowice zamawia 25 mercedesów

Tagi: PKM Katowice

pj, Gazeta Wyborcza, 12.04.2011.

To efekt przetargu, na który wp?yn??a tylko oferta firmy EvoBus Polska. Do Katowic maj? trafi? autobusy Mercedes-Benz Citaro. Dziesi?? z nich b?dzie mia?o 12 m d?ugo?ci, pozosta?e to 18-metrowe przegubowce.


» Czytaj wi?cej

12.04. Policjanci wejd? do autobusów i tramwajów

Tagi: KZK GOP

Jacek Madeja,
Gazeta Wyborcza, 12.04.2011.


Funkcjonariusze maj? by? batem na kieszonkowców i mno??ce si? pobicia pasa?erów, kierowców i motorniczych. Pierwsze patrole rusz? jeszcze w tym tygodniu.


» Czytaj wi?cej

12.04. Flagowy projekt KZK GOP uratowany

Tagi: KZK GOP

pj, Gazeta Wyborcza, 11.04.2011.

Niewiele brakowa?o, a KZK GOP musia?by uniewa?ni? przetarg na ?l?sk? Kart? Us?ug Publicznych. Projekt zostanie uratowany dzi?ki wsparciu marsza?ka województwa.


» Czytaj wi?cej

05.04. Rosn? ceny ropy, wi?c bilety b?d? dro?sze

Tagi: KZK GOP

Jacek Madeja,
Gazeta Wyborcza, 05.04.2011.


Wysokie ceny ropy sprawi?y, ?e miejskie przedsi?biorstwa komunikacji znalaz?y si? pod kresk?. Dlatego w po?owie roku pasa?erowie musz? si? przygotowa? na podwy?k? cen biletów nawet o 40 gr


» Czytaj wi?cej

05.04. Motorniczowie si? buntuj?, tramwaje mog? stan??

Tagi: Tramwaje ?l?skie

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 05.04.2011.


W Tramwajach ?l?skich mo?e doj?? do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Motorniczowie ??daj? podwy?ek, wygodniejszych strojów s?u?bowych i nowych zasad sprzeda?y biletów.


» Czytaj wi?cej

02.04. Zmiana na stanowisku szefa zwi?zku komunikacyjnego w Chrzanowie

Tagi: ZKKM

Jak informuje portal "Prze?om" Tadeusz Gruber zosta? odwo?any ze stanowiska Przewodnicz?cego Zarz?du Zwi?zku Komunalnego "Komunikacja Mi?dzygminna" w Chrzanowie. Na tym stanowisku zast?pi? go Marek Dyszy.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.04. Prima Aprilis: Transport lotniczy szans? dla województwa

Tagi: prima aprilis

W?adze samorz?dowe województwa ?l?skie wraz z PLL LOT pracuj? nad powo?aniem do ?ycia spó?ki „Lotniska ?l?skie”. Koncepcja ta jest odpowiedzi? na rosn?ce problemy w zakresie transportu kolejowego w województwie ?l?skim.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »