Archiwum: 09.2010


25.09. Nie licz na kierowc?, gdy pobij? ci? w autobusie

Tagi: PKM Katowice, KZK GOP, wypadek, prasa

Marcin Pietraszewski
Gazeta Wyborcza, 24.09.2010


Dwaj pijani bandyci pobili w autobusie linii 911 pasa?era. Zamkni?ty w kabinie kierowca nie reagowa? na wo?anie o pomoc. - Obowi?zkiem kierowcy jest trzymanie si? rozk?adu jazdy, wpuszczanie pasa?erów przednimi drzwiami i kontrola biletów - twierdz? przedstawiciele PKM-u Katowice.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

22.09. Europejski Dzie? Bez Samochodu

Tagi: KZK GOP, rozk?ad jazdy, inwestycje, komentarz

Od 16 do 22 wrze?nia, jak co roku, obchodzimy Europejski Tydzie? Zrównowa?onego Transportu. Jego zwie?czeniem jest Dzie? Bez Samochodu. Ca?a akcja ma na celu ogólnie rzecz bior?c promocj? transportu publicznego. W ca?ej Europie odbywaj? si? festyny, happeningi i akcje promocyjne. Równie? w Polsce coraz huczniej ?wi?tuje si? w ramach tego tygodnia. Jednak aby osi?gn?? cele o których mowa w za?o?eniach kampanii, aby przyczyni? si? do zmiany zachowa? komunikacyjnych i aby wcieli? w ?ycie ide? zrównowa?onego rozwoju konieczne s? dzia?ania które trwaj? ca?y czas, przez ca?y rok. Dzie? Bez Samochodu powinien by? ich podsumowaniem. Jednorazowe akcje nie przynios? ?adnych korzy?ci w d?u?szej perspektywie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

15.09. Mieszka?cy D?browy Górniczej wywalczyli nocne kursy

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, nocne

Od 1 pa?dziernika 2010 r. ma zosta? wyd?u?ona trasa nocnej linii autobusowej 908N. Linia, która dotychczas ko?czy?a tras? pod Urz?dem Miasta w Sosnowcu kursowa? b?dzie do przystanku D?browa Górnicza Centrum.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

14.09. Zmiany w komunikacji nocnej w Katowicach

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, nocne

Ju? od dwóch tygodni funkcjonuj? zmiany w nocnych kursach autobusów w Katowicach. Zmiany polegaj?ce na przesuni?ciu przystanków pocz?tkowych w rejon ul. Mickiewicza, korekcie godzin odjazdów i uruchomieniu kilku dodatkowych kursów wprowadzi? KZK GOP w odpowiedzi na koncepcj? nowej sieci komunikacji nocnej opracowanej przez Portal WPK i Stowarzyszenie Moje Miasto.


» Czytaj wi?cej

04.09. Chrzanów: Dyskusyjne 40 groszy

Tagi: ZKKM, prasa, bilety

Anna Jarguz,
Prze?om, 1.09.2010 r.


Pasa?er chrzanowskiej komunikacji miejskiej p?aci za bilet kupiony u kierowcy 40 groszy wi?cej. Tzw. op?at? manipulacyjn? pobieraj? tylko przewo?nicy je?d??cy na zlecenie ZKKM. - Na jakiej podstawie? - pytaj? pasa?erowie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.09. Tramwaje znów zawracaj? w ?agiewnikach

Tagi: Tramwaje ?l?skie, infrastruktura, inwestycje, rozk?ad jazdy, KZK GOP

28 sierpnia, ponad rok po wstrzymaniu ruchu, przywrócono zawracanie tramwajów linii 7 na trójk?cie torowym ?agiewniki Targowisko.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.09. Zamkni?cie ul. S?dowej w Bytomiu

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie

Od 28 sierpnia 2010 r. pasa?erów dotkn??y zmiany w kursowaniu tramwajów w Bytomiu, zwi?zane z zamkni?ciem ul. S?dowej. Remont torowiska wi??e si? z budow? centrum handlowego "Agora" na pl. Ko?ciuszki.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »