Archiwum: 11.2009


30.11. Nowy rozk?ad jazdy - przysz?e zmiany

Tagi: kolej

silesia-region.pl
30.11.2009 r.


Wzrost liczby poci?gów kursuj?cych codziennie z 551 do 651 oraz wprowadzenie ruchu cyklicznego na 11 odcinkach - to najwa?niejsze zmiany w nowym rozk?adzie jazdy poci?gów regionalnych


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

25.11. PKM Gliwice naby? ex-testowe volvo

Tagi: tabor, PKM Gliwice

W poniedzia?kowe popo?udnie, 23 listopada 2009 r. zawita? do Gliwic oczekiwany od kilku tygodni kolejny autobus - volvo 7700, który zosta? zakupiony przez PKM z w?asnych funduszy.


» Czytaj wi?cej

25.11. Zap?acimy za bilet KZK GOP, tylko dajcie nam szans?!

Tagi: bilety, KZK GOP, prasa

Jacek Madeja
Gazeta Wyborcza, 25.11.2009


Przedsi?biorca, do którego klienci sami przychodz? z pieni?dzmi w z?bach, a ten nie chce ich przyj??, to wariat albo bohater tragedii o rych?ym bankructwie. Tak w?a?nie zachowuje si? KZK GOP - pisze Jacek Madeja.


» Czytaj wi?cej

20.11. KZK GOP: otwarcie ofert w przetargach na pakiety

Tagi: przetarg, KZK GOP, PKM Gliwice, PKM Sosnowiec

20 listopada 2009 r. odby?o si? otwarcie ofert w przetargach nieograniczonych na du?e pakiety linii autobusowych we wschodniej i zachodniej cz??ci obszaru KZK GOP.


» Czytaj wi?cej

18.11. Chrzanów: Pasa?erowie protestuj?: Niech autobus linii K je?dzi po staremu

Tagi: prasa, ZKKM, rozk?ad jazdy

Anna Jarguz,
Prze?om, 17.11.2009 r.


Pasa?erowie doje?d?aj?cy codziennie do Krakowa domagaj? si? przywrócenia porannego kursu autobusu linii K. Odje?d?a? on o godz. 6.40 z przystanku przy dworcu PKP w Trzebini. „To jedyny kurs, który pozwala nam dojecha? do Krakowa przed godz. 8, dzi?ki czeki czemu zd??amy na studia czy do pracy” - czytamy w pi?mie, przes?anym do szefa zwi?zku komunikacyjnego.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

17.11. PKM Gliwice znów testuje

Tagi: tabor, PKM Gliwice

W czwartkowy wieczór, 12 listopada 2009 r. dotar? na zajezdni? PKM Gliwice kolejny autobus testowy. Ponownie jest to Solbus, jednak w odró?nieniu od testowanego wcze?niej modelu SM12, tym razem jest to przegubowy SM18.


» Czytaj wi?cej

17.11. Od wiosny dro?sze bilety, ale zwi?zkowcy mówi?: nie

Tagi: prasa, KZK GOP, bilety

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 17.11.2009 r.


Za przejazd autobusem i tramwajem w aglomeracji katowickiej trzeba b?dzie zap?aci? ?rednio o 5,5 procent wi?cej ni? obecnie. "Solidarno??" si? nie zgadza, ale bez podwy?ek miasta b?d? musia?y coraz wi?cej dop?aca? do komunikacji.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

06.11. Prezydent Gliwic "aresztowa?" tramwaj?

Tagi: likwidacja, Tramwaje ?l?skie, infrastruktura

Na dwa dni przed referendum w sprawie odwo?ania Prezydenta i Rady Miejskiej Gliwic dosz?o do ?enuj?cego incydentu. Przejazd poci?gu specjalnego zosta? zablokowany przez gliwick? policj?, pomimo i? dzie? wcze?niej t? sam? tras? pokona? bez przeszkód wagon techniczny.


» Czytaj wi?cej

03.11. Niebawem zmiany w Portalu WPK - testujemy!

Tagi:

Ju? wkrótce pierwszy etap zapowiadanych zmian w Portalu WPK. Zasadniczo przebudowana zostanie strona g?ówna, na której znajd? si? nowe tre?ci w zmienionym uk?adzie. Zmiany w layoucie wyda?y nam si? na tyle istotne, ?e - wzorem du?ych serwisów - zdecydowali?my uprzednio zaprosi? Was, Czytelników, do przetestowania nowej strony. Tak jak ju? sygnalizowano w notce, liczymy na Wasze informacje - teraz w znacznie wi?kszym stopniu od nich zale?e? b?dzie atrakcyjno?? (i aktualno??) prezentowanych wiadomo?ci. Oprócz dotychczasowych artyku?ów i komentarzy, proponujemy nowe kategorie informacji podzielone na trzy wyra?ne cz??ci:
- aktualno?ci - przegl?d krótkich informacji o wydarzeniach w komunikacji miejskiej, w tym wie?ci taborowe,
- dyspozytornia - bie??ce informacje o zak?óceniach i objazdach,
- komunikaty - najwa?niejsze komunikaty organizatorów komunikacji z naszego regionu, zamieszczane w formie odno?ników do w?a?ciwych stron.

Wersja demonstracyjna nowej strony g?ównej (nie wszystkie linki prowadz?ce do poszczególnych podstron b?d? dzia?a?):
» http://www.wpk.katowice.pl/demo.php

O szczegó?ach merytorycznych i technicznych dotycz?cych wspó?pracy b?dziemy jeszcze informowa?. Zapraszamy wszystkich do oceniania i skomentowania naszej propozycji! » Zapraszamy na forum

02.11. Chrzanów: B?dzie bezpieczniej i komfortowo

Tagi: prasa, ZKKM, Transgór Mys?owice, tabor

Mateusz Kami?ski,
Prze?om, 21.10.2009 r.


To ju? pewne. Do ko?ca roku pojawi? si? kolejne kamery w autobusach. W monitoring inwestuje przewo?nik. Mieszka?cy s? zdania, ?e filmowani powinni by? równie? kierowcy. Dyrektor Transgóru zapewnia jednak, ?e nie ma takiej potrzeby, a wszystkie nieeleganckie zachowania b?d? karane.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.11. 80 lat komunikacji autobusowej w aglomeracji katowickiej

Tagi: PKM Katowice, historia

Na rynku wydawniczym ukaza?a si? w?a?nie ksi??ka "80 lat komunikacji autobusowej w Aglomeracji Katowickiej" autorstwa Tadeusza Faleckiego, nak?adem Wydawnictwa "Eurosprinter".


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »