Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Nowa organizacja transportu publicznego w Jaworznie

24.07.2009

Tagi: PKM Jaworzno, MZDiM Jaworzno – Dodał: Jakub Jackiewicz

Od 1 lipca 2009 r. w Jaworznie zaczęła obowiązywać nowa organizacja transportu publicznego. Władze miasta zdecydowały się powierzyć Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Jaworznie świadczenie usług przewozowych przez kolejne 10 lat, korzystając z unijnych przepisów.


Dotychczas PKM wykonywał usługi na podstawie umowy z miastem i samodzielnie organizował komunikację miejską. Umowa, w opinii przedsiębiorstwa, nie dawała możliwości rozwoju i inwestycji w tabor. Urząd Miasta pełnił (i nadal pełni) funkcję regulatora rynku, co przejawia się m.in. wydawaniem zezwoleń na obsługę linii komunikacyjnych przez przewoźników prywatnych w których nie obowiązują bilety PKM.


Od 3 grudnia 2009 r. wchodzi w życie Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Umożliwia ono utworzenie tzw. operatora wewnętrznego - przedsiębiorstwa będącego własnością gminy, któremu powierza się wykonywanie usług w transporcie publicznym bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przedsiębiorstwo takie może jednak świadczyć usługi wyłącznie na terenie tej gminy (ewentualnie na trasach na których podpisano porozumienia komunalne z innymi gminami) i nie może np. wystartować w przetargu na obsługę innych linii, np. w sąsiednim mieście. W Jaworznie postanowiono wyprzedzić wejście w życie tych przepisów i skorzystano z poprzedniego Rozporządzenia (EWG) nr 1191/69. Przy spełnieniu odpowiednich warunków (określonych m.in. wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) możliwe jest utworzenie operatora wewnętrznego nie czekając na wejście w życie Rozporządzenia nr 1370/2007. Takie rozwiązanie zastosowały m.in. Poznań i Warszawa (tramwaje).

Zlecenie usług własnemu przedsiębiorstwu nie może jednak nastąpić w formie zwykłej umowy cywilno-prawnej (kontraktu), gdyż wtedy wymagane jest stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (przetarg). Rada Miejska w Jaworznie, uchwałą nr XXXI/430/2009 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniła więc treść wcześniejszej uchwały (z 1999 roku) o przystąpieniu do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przez dodanie w nim zapisów o tym, że celem działalności spółki jest "wykonywanie zadania własnego Gminy Miasta Jaworzno dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego". Jednocześnie, tą samą uchwała, powierzono PKM-owi świadczenie usług użyteczności publicznej polegających właśnie na zaspokajaniu tych potrzeb. Ten zapis obowiązuje od 1 lipca 2009 r.

fot. J. Sobota

W celu doprecyzowania szczegółów świadczenia usług podpisana została umowa wykonawcza. Ze strony miasta podpisał ją Miejski Zarząd Dróg i Mostów, który stał się organizatorem komunikacji miejskiej. Umowa określa podział obowiązków między MZDiM i PKM, procedury oraz zasady obliczania wynagrodzenia dla PKM. Umowa opisuje cztery podstawowe dokumenty, które będą każdego roku określać jak ma wyglądać komunikacja miejska:
- plan świadczenia usług (przygotowywany przez MZDiM, określający trasy autobusowe na których PKM ma świadczyć usługi oraz częstotliwość kursów i liczbę wozokilometrów na poszczególnych trasach),
- plan operacyjny (przygotowywany przez PKM i przedkładany MZDiM do akceptacji, zawierający propozycję szczegółowego rozkładu jazdy zgodnego z planem świadczenia usług),
- biznes plan (przygotowywany przez Zarząd PKM, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą PKM i zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników PKM, czyli miasto, zawierający m.in. plan przychodów i kosztów na kolejny rok),
- strategia transportowa (przygotowywany przez MZDiM po konsultacjach z PKM, zawierający podstawowe informacje i przyjęte założenia oraz wskaźniki ekonomiczne dotyczące komunikacji w mieście).

Jak widać z powyższego opisu rozkłady jazdy układać będzie nadal PKM, choć tylko w ramach wytycznych z MZDiM. Po stronie PKM-u pozostaje także produkcja i dystrybucja biletów, a przychody z ich sprzedaży trafiać będą do PKM. Do obowiązków PKM należy również prowadzenie kontroli biletów, a także informacja pasażerska. MZDiM udostępni PKM-owi nieodpłatnie infrastrukturę przystankową.

Umowa określa pewne standardy świadczenia usług (np. w kwestii punktualności), określa również kary za uchybienia, jednak nie precyzuje w jaki sposób MZDiM będzie kontrolował jakość usług. Wymienione są jedynie raporty, do składania których zobowiązany jest PKM (w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych). Według informacji Urzędu Miejskiego MZDiM ma jednak kontrolować realizację usług.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota

Najprawdopodobniej opracowane na kolejne lata strategie transportowe dla miasta określą niezbędne inwestycje w infrastrukturę i tabor. Na chwilę obecną PKM świadczyć będzie usługi dotychczas posiadanymi pojazdami, których wykaz znalazł się z załączniku do umowy. Znajdziemy w nim następujące autobusy:
- Ikarusa 280 (7 szt.)
- Jelcz M11 (6 szt.)
- Scania CN113CLL (2 szt.)
- Solaris Urbino 15 (6 szt.)
- Mercedes-Benz O405GN (3 szt.)
- MAN NL202/262 (4 szt.)
- MAN NG272 (7 szt.)
- Volvo B10L-SN12 (11 szt.)
- Neoplan N4021NF (5 szt.)
- MAN NM222 (3 szt.)
czyli łącznie 54 pojazdy. W wykazie brakuje dwóch jelczy M11 i jednego ikarusa 280, które zapewne zostaną skasowane, a także najnowszych nabytków w postaci trzech MAN-ów NG312 sprowadzonych z BVG Berlin.

Do tego dołączone są autobusy podwykonawców, czyli Transgóru Mysłowice (2 neoplany N4016) oraz Elbudu Jaworzno (kapena, neoplan N4009, jelcz M11, 3 MAN-y EL202 i 1 NL222).


Za wykonywanie usług użyteczności publicznej PKM otrzymywać będzie wynagrodzenie (rekompensatę) obliczaną na podstawie wzorów i wskaźników określonych w Zarządzeniu Prezydenta Jaworzna oraz w umowie wykonawczej. Wynagrodzenie to uwzględniać będzie koszty działalności przewozowej, przychody z biletów i inne elementy.

Uporządkowano również kwestie formalne związane z kursowaniem jaworznickich autobusów na liniach wykraczających poza obszar miasta. Podpisano porozumienia komunalne ze związkami komunalnymi: KZK GOP Katowice oraz ZKKM Chrzanów. Różnią się one od siebie dość znacznie. Porozumienie zawarte z KZK GOP określa jedynie, że linia łączące obszar KZK GOP z Jaworznem są komunikacją miejską w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym, że na poszczególnych liniach obowiązuje taka taryfa jaką ustala strona zlecająca świadczenie usług na danej linii oraz, że strony umożliwią wzajemną publikację informacji o rozkładach jazdy. Strony nie będą współfinansować przewozów. Porozumienie dotyczy linii KZK GOP 221 i 221bis oraz linii gminy Jaworzno A, E, J, S i 321.

fot. J. Jackiewicz

Porozumienie zawarte ze Związkiem chrzanowskim obejmuje już kwestie finansowe. ZKKM zobowiązuje się udziału w kosztach wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego Jaworzno i obszar ZKKM. Wykonywanie tych zadań powierzono miastu Jaworzno. Wielkość dofinansowania ma być określana corocznie przez strony porozumienia wg wzoru, który stanowi, że należna kwota stanowi iloczyn liczby wozokilometrów wykonywanych przez autobusy jaworznickie na terenie Chrzanowa, określonej stawki za wozokilometr (w 2009 roku wynosi ona 3,49 zł brutto) oraz "procentowej wartości reprezentacji mieszkańców gmin należących do ZKKM w komunikacji międzygminnej na relacji Jaworzno-Chrzanów" (w 2009 roku to 55%). Łącznie, do końca 2009 r. ZKKM zapłaci miastu Jaworzno ponad 185 tys. zł brutto. W zamian operator wewnętrzny miasta Jaworzno (czyli PKM) może nieodpłatnie korzystać z przystanków, za wyjątkiem dworca autobusowego ZKKM oraz przystanku Chrzanów Śródmieście. Porozumienie obejmuje linie autobusowe J i S.

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Bodzio napisał(a):

Hmm, ciekawe, czy prezydent Frankiewicz miałby ochotę na taką zmianę organizacji w Gliwicach. Tylko hamulcem dla niego mógłby być zakaz startowania PKM Gliwice w przetargach na obsługę innych linii w sąsiednich miastach ( będących w gestii KZK GOP ).

24.07 16:41:31

worker napisał(a):

Bodzio:
Nie sądzę żeby PKM mógł jeździć tylko po Gliwicach, gdyż struktura własnościowa tej firmy to nie tylko Gliwice, ale i Zabrze, Knurów, Gierałtowice, Zbrosławice. Poza tym z tego co czytałem to może taka firma jeździć po sąsiednich gminach gdy takowe wyrażą zgodę i chęć (a z tym myślę nie było by raczej problemu). Było by pięknie:)

24.07 19:24:39

A.Słupski napisał(a):

Fajny ten artykuł. Zainteresowanym polecam także: http://jaworzno24.pl/index....

24.07 22:28:02

pasazer (ii) napisał(a):

Taaa. Robią nowe drogi dla samochodów (to poronione rondko na dworcu ZKKM) ale nadal do PKSu łatwiej/szybciej dotrzeć piechotą niż autobusem.
Zaiste Zakaukazie między Moskwą (GOP) i Zjednoczonymi Emiratami (Kraków). Miasto (miasta) niby się rozwija(ją), ale po taborze tego nie widać - syf taki niesamowity, że aż strach!
Najgorzej wyglądają te ""nowe"" Jelcze, których silniki tak dają po nosie, że dorównują cysternom na dworcu w Trzebinii, zaraz po nich Autosanowe wytwory autobusopodobne (H7, produkowane w fabryce zapewne z myślą o rosyjsko-ukraińskich przewoźnikach). A już kompletnie ZKKM dobija taryfa strefowa (naprawdę czasowa byłaby lepsza), która to raz obowiązuje raz nie, a ty kasujesz bilety przez połowę swojej drogi, by uzyskać pożądaną opłatę. I tak do ześwirowania %P

27.07 21:19:10

jacekso napisał(a):

Swoje żale wylewasz w niewłaściwym miejscu, to jest artykuł o Jaworznie.

28.07 08:57:06

pasazer (ii) napisał(a):

No cóż, oba miasta (albo i sieci) są do siebie podobne. Sorry za pomyłkę. :)
Zresztą w Jaworznie też nie jest różowo, np. z rozkładami jazdy, rzadkimi niczym woda (chyba tylko Szczakowa i Katowice mają jako takie połączenia z Centrum/FARNĄ), co też nakręca dochody setek marszrutek. O połączeniach kolejowych nie będę mówił, bo nie ma o czym. :( W dodatku do Jaworzna da się wjechać tylko jedną drogą (ul. Orląt Lwowskich, [79]), a gdy na rondzie stanie jakiś zepsuty tirolot jak dzisiaj po południu, to korek rozciąga się aż po rondo dywizjonu 308 i jedzie się pół godziny dłużej.

28.07 20:34:59


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!