Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Zmiany w przepisach KZK GOP

24.10.2006

Tagi: KZK GOP, bilety – Dodał: Maciej Makula

Uchwałą nr LXXVIII/12/2006 z dnia 14 września 2006 roku Zgromadzenie KZK GOP w Katowicach zmieniło w dosyć istotny sposób przepisy obowiązujące pasażerów w komunikacji miejskiej. Większość tych zmian wychodzi na pewno w kierunku postulatów osób korzystających z usług KZK GOP.


Najistotniejszym zapisem jest kwestia uznania uprawnień do przejazdów ulgowych oraz bezpłatnych dla obywateli państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Od 1 stycznia 2007 r. do grupy tej mają dołączyć Rumunia i Bułgaria. Rozwiązuje to (przynajmniej teoretycznie) problem wystawiania opłat dodatkowych korzystającym z ulg cudzoziemcom, co wielokrotnie było nagłaśniane w prasie przez niesłusznie (ich własnym zdaniem) ukaranych. Tym razem Związek wyszedł wszystkim naprzeciw i uregulował te kwestie.

Według ogólnej zasady obywatel UE lub członek jego rodziny, musi w momencie korzystania z ulgi lub przejazdu bezpłatnego legitymować się dokumentem z własnego państwa - odpowiednikiem dokumentu polskiego (np. orzeczenia o niepełnosprawności) oraz dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego
tożsamość i obywatelstwo (np.: dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport). Zauważyć należy jeden istotny element. Z ulg mogą korzystać także obywatele państw innych niż wymienione na początku, o ile dysponują polskim dokumentem poświadczającym sytuację uprawnienia do ulgi (np. stopień niepełnosprawności, legitymacja emeryta/rencisty itp.).

Przy wymaganiach dotyczących udokumentowania ulgi przez dzieci i młodzież dotkniętą inwalidztwem lub niepełnosprawną (§ 3 pkt 4) oraz młodzież szkolną i studentów (§ 4 pkt 1b i 1c) zrezygnowano ze "sztywnego" określenia wzoru legitymacji, odwołując się ogólnie do wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kolejna zmiana to wprowadzenie na stałe, w grupie osób uprawnionych do przewozów bezpłatnych, dwóch nowych kategorii:
- w punkcie 11 pracowników KZK GOP oraz kontrolerów lub podmiotów działających na jego zlecenie podczas wykonywania czynności służbowych;
- w punkcie 12 (co ważne dla przeciętnego pasażera) właścicieli samochodu, w dniu 22 września każdego roku ("Dzień bez samochodu"), na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu tożsamości (ze zdjęciem). Szkoda tylko, że w grupie tej nie uwzględniono np. osób korzystających z leasingu, które zdecydują się w tym dniu poruszać komunikacją miejską.

Z przepisu określającego dopuszczalne rozmiary bagażu przewożonego bez dodatkowej opłaty (§ 5 ust 4 pkt a) wykreślono plecaki ze stelażem, które do tej pory, bez względu na rozmiar, podlegały dodatkowej opłacie.

Dookreślono zasadę, w myśl której wystawiony pasażerowi druk opłaty dodatkowej zastępuje bilet i pozwala na dokończenie pasażerowi podróży w danym pojeździe. Doprecyzowano również sytuacje, gdy na pasażera można taką opłatę nałożyć (§ 9 ust. 3).

Zauważyć można również poprawki, będące "owocem" niedawnego konfliktu z PKM Bytom. Do takich należą m.in. § 2 ust. 6 (zaakcentowanie wyłącznych uprawnień Związku do określenia wyglądu, druki i emisji dokumentów przewozowych) oraz § 3 pkt 11 (dokumentem uprawniającym do wykonywania kontroli jest identyfikator wydany przez KZK GOP). Zgromadzenie nie zdecydowało się usunąć konduktorów z Taryfy, istnieje zatem możliwość ponownego wprowadzenia programu obsługi konduktorskiej w życie (pytanie tylko w jakiej postaci). Zmianie uległa także struktura dokumentu, do której (w części II) włączono cennik opłat.

W części III (§ 11 ust. 3) Zarządowi KZK nadano uprawnienia do zwolnienia w całości lub w części określonej grupy pasażerów z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasady korzystania z tego uprawnienia. To niewątpliwie furtka dla udzielenia bezpłatnych przewozów dla podmiotów takich jak np. dom dziecka, które zwrócą się z właściwym wnioskiem do Związku. Do tej pory taryfa nie wyrażała wprost takiej możliwości.

Generalnie zmiany w Taryfie należy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak zauważyć trzeba, iż dodawanie kolejnych podpunktów, wyjątków i rozwinięć może skomplikować brzmienie przepisu i spowodować, iż pasażer nie jest w stanie zrozumieć ich bez głębszej analizy. Nie sprzyja temu również sposób publikacji wyciągów Taryfy w pojeździe (drobnym drukiem). Być może, idąc wzorem wielu miast np. Krakowa lub Gdyni, wystarczyłoby stworzyć czytelne wyciągi w formie tabeli w kwestii dotyczącej ulg i umieścić je w pojazdach, co ułatwiłoby zapoznanie się pasażerów z najważniejszym dla nich uprawnieniem.

Wątpliwości natury praktycznej może budzić jeszcze jedna kwestia. Ponieważ zrównano pod względem ważności dokumenty polskie oraz unijne (właściwych państw), to może być to powodem do nadużyć. Trudno bowiem przyjąć jako pewnik to, iż przeciętny kontroler zna wzór zaświadczenia o uznaniu za kombatanta obywatela Portugalii czy też zna obowiązujące w Islandii wzór paszportu. Trzeba zatem do tej kwestii podejść ze zdwojoną ostrożnością.

Stanowiące do tej pory załącznik do Taryfy zasady porządkowe tym razem zostały uchwalone jako osobny akt prawny (Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/13/2006 z dnia 14 września 2006r.). Tu także nastąpiło kilka zmian w treści. W nowym brzmieniu Zasady porządkowe odchudzone zostały o dotychczasowe pierwsze dwa paragrafy, gdzie zawarte były wskazania dla obsługi oraz omawiano pojęcie przewoźnika i zasady wzajemnej odpowiedzialności. Dalsze zmiany objęły skierowaną do pasażerów listę zakazów. Z nowych przepisów zniknęły zakazy spożywania w pojeździe alkohol, a także zakaz zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzenia i wyposażenia. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, iż czynności te są zakazane na mocy przepisów wyższego rzędu, jednak ich wykreślenie z Zasad budzi co najmniej zdziwienie. Biorąc pod uwagę niską kulturę co poniektórych pasażerów istnienie takich zapisów mogło nieco temperować ich zapędy, mogły również stanowić bezpośrednią podstawę do usunięcia pasażera z pojazdu przez obsługę lub kontrolerów.

Z pełnym tekstem Taryfy można zapoznać się na stronach internetowych KZK GOP: http://www.kzkgop.com.pl/cennik/taryfa/ lub http://bip.kzkgop.pl/pdf/taryfa14092006.pdf.

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Jarek napisał(a):

"Trudno bowiem przyjąć jako pewnik to, iż przeciętny kontroler zna (...) obowiązujące w Islandii wzór paszportu"

No bez przesady, paszport chyba rozpozna.

02.11 20:17:54


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!